Kinestetisk matte

Den kinestetiske matten er inndelt i 20 ruter, og hver rute omhandler et emne(for eksempel et land i Europa) innenfor et overordnet tema (for eksempel Europa eller Rock). Til hver rute finnes det fire informasjonskort, og elevene må legge kortene på riktig plass. Til hver matte følger det med 80 kort. Kortene varierer i størrelse og innhold. På kortene står følgende om 20 land i Europa: navn, fakta, flagg, naboland og spesialiteter for hvert land.

Den kinestetiske eleven lærer mens han beveger seg for å legge riktige kort til riktig rute.

Kompetansemål

Velg fag og klasse for å filtrere en liste over kompetansesmålene dette produktet dekker.

1. klasse barneskole – 3. klasse VGS

20 land i Europa

Kompetansemål etter 4.årstrinn.
«Sette navn på og plassere....landet sitt på teikningar, kartskisser og modellar.»
Kompetansemål etter 7.årstrinn.
«Planlegge og presentere reiser til Europa og andre verdensdeler...»
Kompetansemål etter 10. årstrinn.
«Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar.»
«Lese, tolke og bruke papirbaserte kart.»


1. klasse barneskole – 3. klasse VGS

Rock

Kompetansemål etter 2. årstrinn (musikk).
"Kunne navn på noen instrumenter."
Kompetansemål etter 4. årstrinn (musikk).
"Delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere."
"Gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha."
Kompetansemål etter 7. årstrinn (musikk).
"Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken."
"Diskutere særtrekk ved...rytmisk musikk."
"...benevne de ulike instrumentgruppene."
Samtale om hvordan musikk både er et kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare."
"Gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene."
Kompetansemål etter 10. årstrinn (musikk).
"Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere."
"Uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst-og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare."
"Gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk..."
Kompetansemål etter 7. årstrinn (kunst og håndverk).
"Vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger."
Kompetansemål etter 10. årstrinn (Kunst og håndverk).
"...arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer."


4. - 10. klasse

Fylkene i Norge

Kompetansemål etter 4. årstrinn
- Plassere heimstaden, heimkommunen og heimfylket på kart
- Fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg
- Samtale om stader, folk og språk
- Samanlikne liv og virke i Noreg

Kompetansemål etter 7. årstrinn
- Bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart...og plassere...fylka i Noreg...på kart
- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

Kompetansemål etter 10. årstrinn
- Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart
- Utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
- Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget andre ressursar...i Noreg