Læringsstiler og innovative læremidler (høst/vinter 2015)

En ting kan de fleste pedagoger enes om:
Tilpasset opplæring for ALLE på skolen er vanskelig å få til.

Forskere i Norge, Sverige og USA er enige om at:

  • Taktile og kinestetiske elever faller oftest av et sted i skoleløpet.
  • Taktile og kinestetiske elever er det 60% av i klasserommet.
  • Taktile og kinestetiske elever trenger bedre tilrettelagt undervisning gjennom hele skoleløpet for å klare seg gjennom videregående skole.

Flikkflakk bidrar til at taktile og kinestetiske elever lærer optimalt, SAMTIDIG som hele klassen nyter godt av variert metodikk med nytt og spennende materiell.

Dette letter hverdagen til pedagoger i grunnskolen og videregående skole. Selve materiellet tar utgangs- pukt i læreplanmålene, er selvsjekkende og har svært god kvalitet.

Flikkflakk tilbyr læremidler innen fagene: Matematikk, naturfag, samfunnsfag, religion og musikk til alle klassetrinn.

3-timers kurs på din skole

Flikkflakk kjører kurs i lærings- stiler, og hjelper lærere med å tilpasse undervisningen slik at flere elever lærer i tråd med sin foretrukne læringsstil.

Med over 20 års erfaring i skolen ønsker Lisa Solvang i Flikkflakk å gi alle en sjanse til å synes det er gøy å lære, slik at motivasjon, selvtillit og et akseptabelt karak- ternivå kan opprettholdes.