Loop

Loop er et læringsverktøy  som består av en bunke med kort. Hvert kort har spørsmål og svar innenfor et tema i skolefaget.

Hele klassen engasjeres ved hjelp av én kortbunke som deles ut med ett kort per elev. Når en elev stiller spørsmålet på sitt kort, har en annen elev svaret. Her gjelder det for alle å følge godt med, spesielt under tidspress.

Den taktile eleven lærer ved å holde og legge kortene sine.

Kompetansemål

Velg fag og klasse for å filtrere en liste over kompetansesmålene dette produktet dekker.

2. - 4. klasse

Dinosaurer

Kompetansemål etter 4. trinn:
- samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde
- fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er
- samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter


2. - 4. klasse

Jernalderen

Kompetansemål etter 4. trinn:
- skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no
- utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av gjenstandar frå fortida
- kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke
- gje att mytar, segner og eventyr med historisk innhald
- fortelje om korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden og beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen


5. - 7. klasse

Sola

Kompetansemål etter 7. årstrinn.
- bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår
forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær
- beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

Kompetansemål etter 10. årstrinn.
- undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

Kompetansemål VGS
- gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
- forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
- forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
- forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren


5. - 7. klasse

Grekerne
Samene
Vikingene
Romerne
Steinalderen

Kompetansemål etter 7. årstrinn.
«Skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i.»
«Utforske ulike kjelder...gje ulik informasjon om fortida.»
«Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingetida til slutten av dansketida, og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden.»
«...framstille oppdagingsreiser som europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleis dei ulike kulturane opplevde møtet.» "Gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag."


7. - 10. klasse

De store verdensreligionene

Kompetansemål etter 7. årstrinn
- Samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer...
- Forklare Bibelens oppbygning…
- Samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer...
- Samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse…
- Forklare kristen tidsregning…
- Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk…
- Forklare hva Koranen og hadith er...
- Samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de fem søyler…
- Forklare utgangspunktet for islamsk tidsregning og beskrive islamske høytider og sentrale ritualer.
- Forklare hva Tanak, Tora og Talmud er…
- …beskrive jødiske høytider og sentrale ritualer.
- Samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn…
- Samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og etikk med vekt på noen guder og gudinner, synet på tilværelsen og det guddommelige, menneskesyn…

Kompetansemål etter 10.årstrinn
- forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
- forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
- forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
- forklare særpreget ved hinduisme og hinduistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
- forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
- forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
- innhente informasjon om og finne særtrekk ved noen religions- og trossamfunn lokalt og nasjonalt…


1. - 2. klasse VGS

Valg og partier

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 i videregåande opplæring:
- gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanalar for påverknad og kunne gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet
- identifisere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg, og argumentere frå ulike politiske ståstader

Politisk styringskjede

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 i videregåande opplæring:
- diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
- gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg og drøfte fleirtalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoritetar

Personlig økonomi og forbrukerrett

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 i videregåande opplæring:
- rekne ut inntekter, planleggje pengeforbruk i ein familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere korleis sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi
- drøfte rettane ein har som forbrukar og diskutere forbrukaren sitt etiske ansvar
- gjere greie for økonomiske og juridiske sider ved å gå inn i eit samliv og diskutere følgjer av samlivsbrot