Puslespill

Puslespillet består av trekantformede puslespillbiter, hvor hver side av trekanten har en opplysning innenfor et tema i skolefaget.

Puslespillet legges riktig sammen ved at informasjon på langsidene settes sammen med tilhørende informasjon på en annen langside

Målet er å legge brikkene slik at all informasjonen som hører sammen ligger side om side. Hvis puslespillet er lagt riktig, vil det danne et rektangel.

Den taktile eleven lærer ved å legge puslespillbrikker som passer til hverandre

Kompetansemål

Velg fag og klasse for å filtrere en liste over kompetansesmålene dette produktet dekker.

1. - 4. klasse

Avrunding

Kompetansemål etter 4. årssteget.
"Gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar."

Plassverdi

Kompetansemål etter 4. årssteget.
"Beskrive og bruke plassverdi for dei heile tala"

Multiplikasjon 1-5
Multiplikasjon 6-10

Kompetansemål etter 4. årssteget.
"Utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon....og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og oppgåveløysing."

Addisjon tiere

Kompetansemål etter 2. årssteget.
"Telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar."
Kompetansemål etter 4. årssteget.
"Utvikle , bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal."


5. - 7. klasse

Avrunding til hele tall

Kompetansemål etter 4. trinn:
- gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning med enkle tal og vurdere svar
- beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
Kompetansemål etter 7. trinn:
- utvikle og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning...
- gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid...»

Utvidet form
Tallverdi

Kompetansemål etter 4. trinn:
- beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
Kompetansemål etter 7. trinn:
- beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent, og plassere dei på tallinja
- utvikle og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning, og bruke lommereknar i berekningar»

Sammenheng multiplikasjon og divisjon

Kompetansemål etter 4. trinn:
- velje rekneart og grunnegje valet, bruke tabellkunnskapar om rekneartane og utnytte enkle samanhengar mellom rekneartane
- eksperimentere med, kjenne att, beskrive og vidareføre strukturar i enkle talmønster
- bruke den vesle multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjonar
Kompetansemål etter 7. trinn:
- utvikle og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning, og bruke lommereknar i berekningar

Median og typetall

Kompetansemål etter 7. trinn:
- finne median, typetal og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dei i høve til kvarandre»


8. - 10. klasse

Grunnstoff i solsystemet

Kompetansemål etter 7. årstrinn
- beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen


8. - 10. klasse

Tallrekker
Fra brøk til desimal
Negative tall
Prosent
Vekt

Kompetansemål etter 7. årstrinn.
«Tal og algebra: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent. Måling: velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar.»