Brettspill

Brettspillet spilles med terninger og spillebrikker, og målet er å komme seg fra start til mål. Underveis i spillet må elevene trekke spørrekort og svare på spørsmål for å kunne passere og komme videre.

Den taktile eleven lærer ved å trekke spillkortene og kaste terning.

Kompetansemål

Velg fag og klasse for å filtrere en liste over kompetansesmålene dette produktet dekker.

4. - 10. klasse

Opera

Kompetansemål etter 4.årstrinn
- Delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere

Kompetansemål etter 7.årstrinn
- Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken
- Diskutere særtrekk ved kunstmusikk…
- Samtale om hvordan musikk...er et kunstnerisk uttrykk

Kompetansemål etter 10.årstrinn
- Gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra...rytmisk musikk...
- Diskutere særtrekk ved…kunstmusikk…
- Uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare


5. - 7. klasse

Polarlys

Kompetansemål etter 7. årstrinn
- forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær
- beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

Kompetansemål etter 10. årstrinn
- undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder
- forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
-beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg

Kompetansemål VG1
- forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet


5. - 7. klasse

Demokrati
Urfolk
Nettvett
FN
Rusmidler

Kompetansemål etter 7. årstrinn:
"Gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn." Forklare skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati, og gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg." "Gje døme på korleis Noreg er med i internasjonalt samarbeid gjennom FN og andre organisasjonar, også internasjonalt urfolkssamarbeid." "Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte."
Kompetansemål etter 10. årstrinn:
Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.
forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett


8. - 10. klasse

Andre verdenskrig

Kompetansemål etter 10.årstrinn
- Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet
- Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv


1. - 2. klasse VGS

Individ og samfunn

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:
- Definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg.
- Forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar og diskutere kvifor kjønnsrollene endrar seg over tid
- Gjere greie for endringar i familie- og samlivsformer

Politikk og demokrati

Valg, styre og media

Ord og utrykk i politkken

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:
- Gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanalar for påverknad og kunne gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet.
- Diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar.
- Gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg og drøfte fleirtalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoritetar
- Identifisere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg, og argumentere frå ulike politiske ståstader

Forkortelser i politikken

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:
- Definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
- Forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
- Gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør
- Gjere greie for FNs arbeid med fred og menneskerettar og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk
- Bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda og presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten
- Gjere greie for årsaker til at somme land er fattige og somme rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verda