flip it

Norge

Norge er et ganske stort land. I dette landet bor det over fem millioner forskjellige mennesker. Det er ikke særlig mange. Det bor mange flere i de fleste andre land. Norge er et demokrati. Det betyr at folket er med på å bestemme. Norge er også et monarki. Det betyr at vi har en kongefamilie.

Norge

Fra kunnskapsløftets generelle del skal elevene lære om nasjonal arv samtidig som de skal lære om ulike kulturer. Disse målene står ikke i et motsetningsforhold til hverandre, selv om det tilsynelatende kan virke slik.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det meiningssøkjande mennesket: 

Kulturarv og identitet

Skolen har fått mange elevar frå grupper som i vårt land utgjer språklege og kulturelle minoritetar. Utdanninga må derfor formidle kunnskap om andre kulturar, og utnytte dei høve til rikare innhald som minoritetsgrupper og nordmenn med annan kulturell bakgrunn gir. Sikker kunnskap om andre folk gir eigne og andres verdiar ein sjanse til prøving. Oppfostringa skal motverke fordommar og diskriminering, og fremje gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulik levevis.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det integrerte mennesket: 

Opplæringa skal fremje moralsk og kritisk ansvar for det samfunn og den verd dei lever i.

  Forslag til oppgaver

 • Innenfor temaet Norge og nasjonal arv finnes det en mengde gode undervisningsopplegg allerede, både i lærebøker og på nett. Et essensielt oppdrag må være å diskutere kultur i klassen. Forandrer kultur seg? Er norsk kultur det samme i dag som det var for eksempel i 1970? La elevene intervjue sine foresatte.

 • Hvordan er forholdet mellom majoritetsbefolkningen og de nasjonale minoritetene og urfolk i nærmiljøet? Er det avhengig av hvor i landet man bor?

  Mer informasjon om nasjonale minoriteter finnes blant annet som pdf hos Utdanningsdirektoratet:

  http://www.udir.no/globalasset....

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Frå Kunnskapsløftet generell del, Det integrerte mennesket: • å kjenne og pleie nasjonal arv og lokale tradisjonar for å bevare eigenart og særdrag - og ope møte andre kulturar for å kunne gledast av mangfaldet i menneskelege ytringsformer og lære av kontrastar. (generell del, det integrerte mennesket)

 • Utforskaren: • formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei

 • Utforskaren: • finne og presentere informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og påliteleg

 • Utforskaren: • bruke grunnleggjande nettvett i digital samhandling og ha kunnskap om reglar for personvern i digitale medium

 • Utforskaren: • skrive enkle tekstar om samfunnsfaglege tema og bruke grunnleggjande fagomgrep

 • Historie: • beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samane

 • Historie: • samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land

 • Geografi: • setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart

 • Geografi: • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land

 • Kultur, samfunn og litteratur (Engelsk): • samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant samisk kultur

Videoforslag til undervisningen

 • Dersom man vil diskutere norsk kultur så langt tilbake som vikingtid kan BBC sin dokumentar om vikinger som sjøfarere være et godt utgangspunkt. Den er ganske lang.

 • Stortinget har fått laget flere informasjonsfilmer om Stortinget med den fiktive stortingsrepresentanten Børge Vegheim. Denne handler om Grunnloven.

 • Nrk Super sin musikkvideo om demokrati. Filmen ligger også under "Demokrati og menneskerettigheter".

 • Nrk Super sin musikkvideo i forbindelse med 200-årsjubileet for norsk grunnlov, Til Dovre faller. Filmen ligger også under "Demokrati og menneskerettigheter".