flip it

Verden

Kunnskapsløftet for grunnskolen knyttes opp mot verden og internasjonale forhold på mange ulike måter.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det almenndanna mennesket, Internasjonalisering og tradisjonskunnskap

Den internasjonale kunnskapskulturen knyter menneska saman gjennom utvikling og bruk av ny innsikt for å betre levekåra. Dei vaksne som lever og dei unge som veks opp i dag, må få vidsyn og innsyn som rustar dei til å medverke til slikt sams strev - og særleg det som kan hjelpe verdas fattige folk. Kunnskap om samanhengane i naturen og samfunnet er nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg; omsorg for andre og for det felles livsmiljøet er også nødvendig.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det meiningssøkjande mennesket, Kulturarv og identitet

Skolen har fått mange elevar frå grupper som i vårt land utgjer språklege og kulturelle minoritetar. Utdanninga må derfor formidle kunnskap om andre kulturar, og utnytte dei høve til rikare innhald som minoritetsgrupper og nordmenn med annan kulturell bakgrunn gir. Sikker kunnskap om andre folk gir eigne og andres verdiar ein sjanse til prøving. Oppfostringa skal motverke fordommar og diskriminering, og fremje gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulik levevis

  Forslag til oppgaver

 • La elevene finne eksempler på konflikter i verden i dag. Hvor pågår disse konfliktene? Hva er bakgrunnen for konfliktene (i den grad det er mulig å vite)?

 • Sentralt i Kunnskapsløftet er det å lage historier om mennesker i verden. Denne siden tar foreløpig bare for seg urfolk på verdensbasis under temaet Verden. La elevene lage fortellinger om folk i verden ut fra det de allerede vet. Snakk i plenum om hvordan det er å leve i ulike områder. Her kan det med fordel snakkes om hvordan fordommer oppstår. Er alt elevene tror de vet sant? Finnes det likheter mellom folk fra ulike områder av verden?

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Utforskaren: • skape og illustrere forteljingar om menneske som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår

 • Utforskaren: • gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

 • Geografi: • setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart

 • Geografi: • samtale om stader, folk og språk og planleggje og presentere ei reise

 • Geografi: • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land

 • Samfunnskunnskap: • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

 • Engelsk: • gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente personer derfra

 • Engelsk: • samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Videoforslag til undervisningen

 • Sivert Høyem dedikerte denne sangen til Flyktningehjelpen (Norwegian refugee council) for å rette søkelyset mot verdens 43,2 millioner flyktninger i 2010.

 • Raske menns versjon av verdenshistorien kan være en brukbar introduksjon til å diskutere verden. Kvaliteten på versjonene som ligger på youtube er dessverre ikke av de beste.

 • En gammel, litt stiv NRK-reportasje fra 70-tallet om den første arbeidsinnvandringen fra Pakistan. Det er interessant å høre både reaksjonene til intervjuobjektene i videoen, og hvordan pakistanerne blir omtalt. Kan brukes som et oppspark til å diskutere forskjeller fra da og nå, og hvordan vi snakker om innvandring og migrasjon.

 • Urfolk: En video fra luften av ukontaktede urfolk i Brasil.

 • Teaser til filmen Bestevenner. En film om vennskap og norsk asylpolitikk. Filmen ligger også på "Demokrati og menneskerettigheter".