flip it

Demokrati og menneskerettigheter

Demokrati betyr folkestyre og kjennetegnes av at folket deltar i viktige beslutninger. Dette gjøres blant annet ved at man har stemmerett og velger representanter for seg. Demokrati skiller seg fra andre styreformer som diktatur eller enevelde, hvor en person styrer, oligarki, hvor en liten gruppe styrer, og meritokrati hvor de best kvalifiserte styrer.

Demokrati og menneskerettigheter

Veldig mye av innholdet i Kunnskapsløftets generelle del handler om demokrati eller menneskerettigheter i en eller annen form. For vgs lar vi hovedområdet Det meiningssøkjande mennesket representere demokrati og menneskerettigheter.

Det meiningssøkjande mennesket

Synet på menneskeleg likeverd og vørnad er ein spore til stadig på nytt å sikre og utvide fridommen til å tru, tenkje, tale og handle utan skilje etter kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon. Dette grunnsynet er ei varig kjelde til endring av samfunnet for å betre menneska sine kår.

Det meiningssøkjande mennesket, Kristne og humanistiske verdiar

Oppfostringa skal byggje på det syn at menneske er likeverdige og menneskeverdet ukrenkjeleg. Ho skal grunnfeste trua på at alle er unike: kvar og ein kan komme vidare i eigen vokster, og individuell eigenart gjer samfunnet rikt og mangfaldig. Oppfostringa skal fremje likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av grupper og grenser. Ho skal vise kunnskap som ei skapande og omformande kraft, både til personleg utvikling og humane samkvemsformer.

Samfunnskunnskap 

Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. Verdien av likestilling, medborgarskap og utvikling av demokratiske ferdigheiter er viktige dimensjonar i samfunnskunnskap.

  Forslag til oppgaver

 • Del klassen inn i et mini-FN. Diskuter urfolk og nasjonale minoriteters rettigheter som representanter for ulike nasjonalstater. 

  Opprett deretter et forum for urfolk og minoriteter hvor elevene utgjør representanter for ulike urfolk og minoriteter. Kjør samme diskusjon i dette forumet. 

  Diskuter i plenum hvorvidt, og isåfall hvordan, diskusjonen forandret seg.

  Denne oppgaven bør nok forenkles på lavere trinn.

 • La elevene jobbe med FNs konvensjons om barns rettigheter. Del inn i grupper, og la hver av gruppene jobbe med noen få av artiklene, slik at alle artiklene dekkes. (Eventuelt bare den delen som omhandler barnerettighetene.) Diskuter i klassen om noen rettigheter er viktigere enn andre. Er noen rettigheter viktigere enn andre i enkelte land eller områder, i så fall hvorfor? 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Samfunnskunnskap: Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur, og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. Verdien av likestilling, medborgarskap og utvikling av demokratiske ferdigheiter er viktige dimensjonar i samfunnskunnskap.

 • Samfunnskunnskap: • gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og diskutere skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati

 • Samfunnskunnskap: • gjere greie for kva eit politisk parti er, og diskutere nokre sentrale motsetnader mellom dei politiske partia i Noreg

 • Samfunnskunnskap: • gjere greie for kva for moglegheiter, plikter og rettar barn og unge har til medverknad

 • Samfunnskunnskap: • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

 • Utforskaren: • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta

 • Utforskaren: • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk

 • Filosofi og etikk: • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem

Videoforslag til undervisningen

 • Norsk digital læringsarena har flere gode og korte eforelesninger som dekker temaene innenfor demokrati. Denne omhandler sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter.