flip it

Lær av historien

Historien gjentar seg. Det vil si, den gjør egentlig ikke det. Men det skjer ofte ting som minner om andre ting som har skjedd tidligere. For å unngå at vi som mennesker gjør de samme feilene om og om igjen er det viktig at vi lærer av feilene mennesker har gjort før oss.

Lær av historien

Kunnskapsløftet generell del, Det allmenndanna mennesket

"Den internasjonale kunnskapskulturen knyter menneska saman gjennom utvikling og bruk av ny innsikt for å betre levekåra. Dei vaksne som lever og dei unge som veks opp i dag, må få vidsyn og innsyn som rustar dei til å medverke til slikt sams strev - og særleg det som kan hjelpe verdas fattige folk. Kunnskap om samanhengane i naturen og samfunnet er nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg; omsorg for andre og for det felles livsmiljøet er også nødvendig."

"Kjennskap til hendingar og ytingar i fortida knyter menneska saman over tid. Historisk kunnskap utvidar også erfaringane for å setje mål og velje middel i framtida."

Under denne delen av kunnskapsløftet er det mange og varierte mål for opplæringa som i ulik grad favner det å lære av historien og drøfte historiske hendelser i lys av nåtiden. Noen av disse punktene er tatt med her.

  Forslag til oppgaver

 • Dette er vel det dystreste temaet vi har med her. Den viktigste oppgaven må være å finne ut hvordan vi kan bruke kunnskapen vi sitter med til å forhindre at noe lignende skal skje igjen.

 • På den enkelte artikkel ligger det fordypningsspørsmål som egner seg til debatt i klasserommet. Den største utfordringen ligger i å få til en refleksjon over hvordan man kan lære av historien. La elevene jobbe i grupper, eller debatter i plenum.

 • Et forslag til gruppearbeid er å se for seg scenarier med løsninger på vanskelige situasjoner basert på historiske hendelser. En variant er forslag til god løsning, dårlig løsning og realistisk løsning av en pågående konflikt, med utgangspunkt i historien.

 • For fordypning i temaer knyttet til holocaust i Norge anbefales siden Da byen ble stille, et prosjekt om jødene i Tromsø: http://dabyenblestille.no/ Til prosjektet finnes både film, web-tv og bok.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Utforskaren: • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt

 • Utforskaren: • plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart

 • Historie: • gjere greie for korleis dei nordiske statane og Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdelen av 1800-talet, og korleis dette påverka kulturen og levekåra til samane og forholdet samane hadde til statane

 • Historie: • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane

 • Historie: • framstille oppdagingsreiser europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleis dette kunne opplevast

 • Geografi: • registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning

 • Samfunnskunnskap: • gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn

 • Samfunnskaunnskap: • gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og diskutere skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati

 • Samfunnskunnskap: • presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing

 • Samfunnskunnskap: • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

 • Filosofi og etikk: • samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet

 • Engelsk: • samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant samisk kultur

Videoforslag til undervisningen

 • Filmen fra det kjente eksperimentet "Bølgen" hvor en lærer bestemte seg for å lære elevene hvordan tyske borgere falt for fascismen.

 • Trailer for filmen "The Stanford Prison Experiment".

 • Første episode av web-tvserien Da byen ble stille. Episoden handler om familien Shotland i Tromsø.