flip it

Norge og nasjonal arv

Norsk historie regner vi fra siste istid. Det vil si ca 10.000 år. Som eget land er Norge ikke så gammel. Grunnloven ble skrevet i 1814. Vår selvstendighet fikk vi da vi sluttet å være i union med Sverige i 1905. I dag er Norge et land med over fem millioner innbyggere. Sammenlignet med andre land er det ganske lite. Befolkningen består av forskjellige folk med ulik bakgrunn, men mye har vi felles.

Norge og nasjonal arv

Fra kunnskapsløftets generelle del skal elevene lære om nasjonal arv samtidig som de skal lære om ulike kulturer. Disse målene står ikke i et motsetningsforhold til hverandre, selv om det tilsynelatende kan virke slik.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det meiningssøkjande mennesket: 

Kulturarv og identitet

Skolen har fått mange elevar frå grupper som i vårt land utgjer språklege og kulturelle minoritetar. Utdanninga må derfor formidle kunnskap om andre kulturar, og utnytte dei høve til rikare innhald som minoritetsgrupper og nordmenn med annan kulturell bakgrunn gir. Sikker kunnskap om andre folk gir eigne og andres verdiar ein sjanse til prøving. Oppfostringa skal motverke fordommar og diskriminering, og fremje gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulik levevis.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det integrerte mennesket: 

Opplæringa skal fremje moralsk og kritisk ansvar for det samfunn og den verd dei lever i.

  Forslag til oppgaver

 • Innenfor temaet Norge og nasjonal arv finnes det en mengde gode undervisningsopplegg allerede, både i lærebøker og på nett. En oppgave for lærere på 5.-7. trinn må være å diskutere kultur i klassen. Er kultur statisk? Er norsk kultur det samme i dag som det var for eksempel i 1030?

 • Samtale i klassen: Hvordan er forholdet mellom majoritetsbefolkningen og de nasjonale minoritetene og urfolk i nærmiljøet? Er det avhengig av hvor i landet man bor?

  Mer informasjon om nasjonale minoriteter finnes blant annet som pdf hos Utdanningsdirektoratet:

  http://www.udir.no/globalasset....

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Frå Kunnskapsløftet generell del, Det integrerte mennesket: • å kjenne og pleie nasjonal arv og lokale tradisjonar for å bevare eigenart og særdrag - og ope møte andre kulturar for å kunne gledast av mangfaldet i menneskelege ytringsformer og lære av kontrastar. (generell del, det integrerte mennesket)

 • Utforskaren: • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta

 • Utforskaren: • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk

 • Utforskaren: • skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder

 • Historie: • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

 • Historie: • gjere greie for korleis dei nordiske statane og Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdelen av 1800-talet, og korleis dette påverka kulturen og levekåra til samane og forholdet samane hadde til statane

 • Historie: • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane

 • Geografi: • registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning

 • Samfunnskunnskap: Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur, og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. Verdien av likestilling, medborgarskap og utvikling av demokratiske ferdigheiter er viktige dimensjonar i samfunnskunnskap.

 • Samfunnskunnskap: • gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn

 • Samfunnskunnskap: • gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag

 • Samfunnskunnskap: • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

 • Filosofi og etikk: • drøfte noen verdispørsmål som samiske urfolk er opptatt av i vår tid

 • Filosofi og etikk: • samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet

 • Kultur, samfunn og litteratur (Engelsk): • samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant samisk kultur

Videoforslag til undervisningen

 • Dersom man vil diskutere norsk kultur så langt tilbake som vikingtid kan BBC sin dokumentar om vikinger som sjøfarere være et godt utgangspunkt. Den er ganske lang.

 • Stortinget har fått laget flere informasjonsfilmer om Stortinget med den fiktive stortingsrepresentanten Børge Vegheim. Denne handler om Grunnloven.

Norge og nasjonal arv

History Channel har en kortere film og en liste over 10 ting du kanskje ikke visste om vikinger:

http://www.history.com/news/hi...

  Forslag til oppgaver

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Videoforslag til undervisningen