flip it

Verden og internasjonale forhold

Norge er en del av verden. Både Norge og resten av verden er i konstant forandring. Fordi alle er en del av verden blir vi også påvirket av hverandre.

Verden og internasjonale forhold

Kunnskapsløftet for grunnskolen knyttes opp mot verden og internasjonale forhold på mange ulike måter.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det almenndanna mennesket, Internasjonalisering og tradisjonskunnskap

Den internasjonale kunnskapskulturen knyter menneska saman gjennom utvikling og bruk av ny innsikt for å betre levekåra. Dei vaksne som lever og dei unge som veks opp i dag, må få vidsyn og innsyn som rustar dei til å medverke til slikt sams strev - og særleg det som kan hjelpe verdas fattige folk. Kunnskap om samanhengane i naturen og samfunnet er nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg; omsorg for andre og for det felles livsmiljøet er også nødvendig.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det meiningssøkjande mennesket, Kulturarv og identitet

Skolen har fått mange elevar frå grupper som i vårt land utgjer språklege og kulturelle minoritetar. Utdanninga må derfor formidle kunnskap om andre kulturar, og utnytte dei høve til rikare innhald som minoritetsgrupper og nordmenn med annan kulturell bakgrunn gir. Sikker kunnskap om andre folk gir eigne og andres verdiar ein sjanse til prøving. Oppfostringa skal motverke fordommar og diskriminering, og fremje gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulik levevis

  Forslag til oppgaver

 • La elevene finne eksempler på konflikter i verden i dag. Hvor pågår disse konfliktene? Hva er bakgrunnen for konfliktene (i den grad det er mulig å vite)?

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Historie: • framstille oppdagingsreiser europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleis dette kunne opplevast

 • Geografi: • samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar

 • Geografi: • registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning

 • Samfunnskunnskap: • presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing

 • Engelsk: • fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land

 • Engelsk: • samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant samisk kultur

Videoforslag til undervisningen

 • Sivert Høyem dedikerte denne sangen til Flyktningehjelpen (Norwegian refugee council) for å rette søkelyset mot verdens 43,2 millioner flyktninger i 2010.

 • Raske menns versjon av verdenshistorien kan være en brukbar introduksjon til å diskutere verden. Kvaliteten på versjonene som ligger på youtube er dessverre ikke av de beste.

 • En gammel, litt stiv NRK-reportasje fra 70-tallet om den første arbeidsinnvandringen fra Pakistan. Det er interessant å høre både reaksjonene til intervjuobjektene i videoen, og hvordan pakistanerne blir omtalt. Kan brukes som et oppspark til å diskutere forskjeller fra da og nå, og hvordan vi snakker om innvandring og migrasjon.

 • Urfolk: En video fra luften av ukontaktede urfolk i Brasil.