flip it

Historiske personer

Opp gjennom historien er det mange enkeltpersoner som har gjort seg bemerket. Noen har vært modige og stått opp for det de har trodd på. Noen er symbolske for den kampen de har kjempet. De fleste er begge deler.

Historiske personer

Dette er ikke et tema som Kunnskapsløftet sier så mye om direkte. Likevel er det mange av disse enkeltmenneskene som har betydd så mye for kampen mot rasisme at de fortjener sin egen plass på disse nettsidene.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det almenndanna mennesket, Internasjonalisering og tradisjonskunnskap

Kjennskap til hendingar og ytingar i fortida knyter menneska saman over tid.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det meiningssøkjande mennesket, Kristne og humanistiske verdiar

Oppfostringa skal byggje på det syn at menneske er likeverdige og menneskeverdet ukrenkjeleg. Ho skal grunnfeste trua på at alle er unike: kvar og ein kan komme vidare i eigen vokster, og individuell eigenart gjer samfunnet rikt og mangfaldig.

  Forslag til oppgaver

 • Skriv et essay om en person som du mener har betydd mye for kampen mot rasisme.

 • Sammenlign to av menneskerettighetsaktivistene som du finner på denne siden.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Historie: • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv

 • Historie: • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

 • Samfunnskunnskap: Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur, og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet.

 • Samfunnskunnskap: • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

 • Filosofi og etikk: • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder

Videoforslag til undervisningen

 • Martin Luther King jr: I have a dream

 • Malcolm X' tale etter at politiet hadde drept et medlem, og skadet flere medlemmer, av Nation of Islam

 • Rosa Parks: A mini biography

 • Ruth Maier's diary - en smakebit

 • Nelson Mandela: A mini biography

 • Det finnes flere gode filmer om og med Samuel Steinmann. Blant annet finnes Trikken til Auschwitz som langfilm (det som presenteres her er kun en smakebit). I tillegg finnes det en film om deportasjonen av norske jøder som man får tilgang til gjennom Filmrommet hvis skolen har konto der.

 • Elias Akselsen: Hvorfor blir jeg kalt en tater? Ikke en video, men et opptak av en viktig sang med Elias Akselsen.