flip it

Lær av historien

Historien gjentar seg. Det vil si, strengt tatt gjør den ikke det. Men det skjer stadig vekk ting som minner om andre ting som har skjedd tidligere. For å unngå at vi som mennesker gjør de samme feilene om og om igjen er det viktig å ta lærdom av feilene mennesker har gjort før oss.

Lær av historien

Kunnskapsløftet generell del, Det allmenndanna mennesket

"Den internasjonale kunnskapskulturen knyter menneska saman gjennom utvikling og bruk av ny innsikt for å betre levekåra. Dei vaksne som lever og dei unge som veks opp i dag, må få vidsyn og innsyn som rustar dei til å medverke til slikt sams strev - og særleg det som kan hjelpe verdas fattige folk. Kunnskap om samanhengane i naturen og samfunnet er nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg; omsorg for andre og for det felles livsmiljøet er også nødvendig."

"Kjennskap til hendingar og ytingar i fortida knyter menneska saman over tid. Historisk kunnskap utvidar også erfaringane for å setje mål og velje middel i framtida."

Under denne delen av kunnskapsløftet er det mange og varierte mål for opplæringa som i ulik grad favner det å lære av historien og drøfte historiske hendelser i lys av nåtiden. Noen av disse punktene er tatt med her.

  Forslag til oppgaver

 • Dette er vel det dystreste temaet vi har med her. Den viktigste oppgaven må være å finne ut hvordan vi kan bruke kunnskapen vi sitter med til å forhindre at noe lignende skal skje igjen.

 • På den enkelte artikkel ligger det fordypningsspørsmål som egner seg til debatt i klasserommet. Den største utfordringen ligger i å få til en refleksjon over hvordan man kan lære av historien. La elevene jobbe i grupper, eller debatter i plenum.

 • Et forslag til gruppearbeid er å se for seg scenarier med løsninger på vanskelige situasjoner basert på historiske hendelser. En variant er forslag til god løsning, dårlig løsning og realistisk løsning av en pågående konflikt, med utgangspunkt i historien.

 • For fordypning i temaer knyttet til holocaust i Norge anbefales siden Da byen ble stille, et prosjekt om jødene i Tromsø: http://dabyenblestille.no/ Til prosjektet finnes både film, web-tv og bok.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Historie: • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv.

 • Historie: • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine

 • Historie: • gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering

 • Historie: • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

 • Geografi: • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling

 • Utforskaren: • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning

 • Samfunnskunnskap: • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn

 • Samfunnskaunnskap: • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

 • Religiøst mangfold: • diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn

 • Engelsk: • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge

 • Engelsk: • gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA

Videoforslag til undervisningen

 • Filmen fra det kjente eksperimentet "Bølgen" hvor en lærer bestemte seg for å lære elevene hvordan tyske borgere falt for fascismen.

 • Trailer for filmen "The Stanford Prison Experiment".

 • Første episode av web-tvserien Da byen ble stille. Episoden handler om familien Shotland i Tromsø.