flip it

Norge og nasjonal arv

Norsk historie strekker seg tilbake til siste istid. Som selvstendig nasjon er vi relativt ung. Grunnloven ble nedskrevet i 1814. Vår selvstendighet fikk vi først ved unionsoppløsningen fra Sverige i 1905. I dag er Norge et land med over fem millioner innbyggere, noe som på verdensbasis er ganske lite. Befolkningen består av forskjellige folk med ulik bakgrunn, men mye har vi felles.

Norge og nasjonal arv

Fra kunnskapsløftets generelle del skal elevene lære om nasjonal arv samtidig som de skal lære om ulike kulturer. Disse målene står ikke i et motsetningsforhold til hverandre, selv om det tilsynelatende kan virke slik.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det meiningssøkjande mennesket:

Kulturarv og identitet

Skolen har fått mange elevar frå grupper som i vårt land utgjer språklege og kulturelle minoritetar. Utdanninga må derfor formidle kunnskap om andre kulturar, og utnytte dei høve til rikare innhald som minoritetsgrupper og nordmenn med annan kulturell bakgrunn gir. Sikker kunnskap om andre folk gir eigne og andres verdiar ein sjanse til prøving. Oppfostringa skal motverke fordommar og diskriminering, og fremje gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulik levevis.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det integrerte mennesket:

Opplæringa skal fremje moralsk og kritisk ansvar for det samfunn og den verd dei lever i.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Frå Kunnskapsløftet generell del, Det integrerte mennesket: • å kjenne og pleie nasjonal arv og lokale tradisjonar for å bevare eigenart og særdrag - og ope møte andre kulturar for å kunne gledast av mangfaldet i menneskelege ytringsformer og lære av kontrastar. (generell del, det integrerte mennesket)

 • Utforskaren: • bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon

 • Utforskaren: • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

 • Utforskaren: • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

 • Historie: • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine (historie)

 • Historie: • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv

 • Historie: • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

 • Geografi: • samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid

 • Samfunnskunnskap: • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

 • Filosofi og etikk: • vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder (filosofi og etikk)

Videoforslag til undervisningen

 • Dersom man vil diskutere norsk kultur så langt tilbake som vikingtid kan BBC sin dokumentar om vikinger som sjøfarere være et godt utgangspunkt.

 • Stortinget har fått laget flere informasjonsfilmer om Stortinget med den fiktive stortingsrepresentanten Børge Vegheim. Denne handler om Grunnloven.

Norge og nasjonal arv

  Forslag til oppgaver

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Videoforslag til undervisningen